Կրթական նյութեր

Ներքին գնահատում

 

Խորհրդի կազմ

 

 

 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

 

 

. Սեպտեմբերի  4-ին  կայացել  է  ԱԽ-ի  անդրանիկ  ժողովը:

Նախագահ  ընտրվեց  8-րդ  դասարանի  աշակերտուհի   Արփինե  Գյագունցը:

Ձևավորվեց  ԱԽ-ի  հանձնախմբերը   ըստ  գործունեության  բնագավառների:

  1.   Ուսումնադաստիարակչական  հանձնախումբ.

Համակարգող- Գրիգորյան  Նարե

Անդամներ-1.Ավետիսյան  Ալիսա

2.Նրկրարանց  Անահիտ

3.Ավագյան  Տաթևիկ

4.Շեգունց  Լեո

2. Մշակութային  հանձնախումբ

Համակարգող- Ղուկասյան  Անահիտ

Անդամներ     -1. Բալաչյան  Աննա

2.Գյագունց  Արփինե

3.Իսունց  Հայկ

3. Կարգապահական  հանձնախումբ

Համակարգող- Մգրդունց  Արսեն

Անդամներ-  1. Իսունց  Սուրեն

2.Գյագունց  Վյաչեսլավ

3.Շեգունց  Արմինե

Իրավապաշտպան  հանձնախումբ

Համակարգող- Շեգունց  Անուշ

Անդամներ- 1.Մարության  Էլեն

2.Արզումանյան  Նելլի

3.Շեգունց  Լալա

5.Առողջապահական  հանձնախումբ

Համակարգող- Քարամյան  Անահիտ

Անդամներ-1. Ավետիսյան  Փայլակ

2. Դրավանց  Հասմիկ

6.Տեղեկատվական  հանձնախումբ

Համակարգող- Իսունց  Սաթենիկ

Անդամներ  1. Շեգունց  Կարինե

2. Դրավանց  Հասմիկ

3.Ղավալբաբունց  Տաթև

 

7. Ռազմամարզական  հանձնախումբ

Համակարգող- Դավթյան  Գարիկ

Անդամներ-1. Իսունց  Սաթենիկ

2. Ջհանգիրյան  Մանե

3. Բաղդասարյան  Հասմիկ

ԱԽ-ի  աշխատանքային  պլան

. ԱԽ-ն  հետևում   է  ներքին  կարգապահական կանոններին, նպաստում  է  դպրոցի  սանիտարահիգիենիկ  պայմանների  պահպանմանը:

. Մասնակցում  է  աշակերտների  արտադպրոցական  և  արտադասարանական  դաստիարակչական  աշխատանքների  կազմակերպմանը:

. Համագործակցում  է  դասղեկների  հետ` դասղեկի  աշխատանքային  պլանով  նախատեսված  միջոցառումներն  իրականացնելու  համար:

. Նպաստում  է  աշակերտների  գեղարվեստական  դաստիարակության,  հանգստի  և  ժամանցի  կազմակերպմանը` ռադիոհանգույցով  հնչեցնում  երաժշտություն, նախապես  ընտրված  թեմաներով  հաղորդումներ:

. Նպաստում  է  հաստատության  և  ընտանիքի  կապի  ամրապնդմանը: Համադպրոցական  միջոցառումներին  համագործակցում  է  ծնողական  կոմիտեի  հետ:

. Կապեր  է  հաստատում  և  համագործակցում  այլ  հանրակրթական  հաստատությունների  աշակերտական  խորհուրդների  հետ`  աշխատանքային  փորձի  փոխանակման  նպատակով:

. Արձագանքում  և  ընթացք  է  տալիս  աշակերտների  անհատական  և  կոլեկտիվ  աշխատանքներին:

. Աշխատանքներ  է  տանում  աշակերտների  կարգապահության,  հաճախումների  և  ուսումնական  առաջընթացի  բարելավման  ուղղությամբ:

.Աջակցում  է  հաստատության  խորհրդի, մանկխորհրդի, ծնողխորհրդի  և  տնօրինությանը  կից  խորհրդի  կողմից  աշակերտներին  վերաբերող  աշխատանքների  իրականացմանը:

.Տարեկան  առնվազն  երկու  անգամ  հրավիրում  է  աշակերտական  ընդհանուր  ժողովներ:

.Յուրաքանչյուր  ամիս  հրավիրում  է  ԱԽ-ի  նիստ, քննարկում  շոշափելի  արդյունքներն  ու  հետագա  անելիքները: Կազմում  հաշվետվություն:

. Հաճախակի  կազմակերպվում  է  ինտելեկտուալ  խաղեր, էքսկուրսիաներ, համերգային  ծրագրեր, կոլեկտիվ  կինոդիտումներ`օգտագործելով  դպրոցի  ինտերնետ  համակարգչային  կենտրոնի  ընձեռած  հնարավորությունները:

.ԱԽ-ն  պարբերաբար  կազմակերպում  է  հանդիպումներ  համայնքի  երիտասարդների  հետ`  համայնքում  առկա  խնդիրներին  լուծում  տալու  նպատակով:

. ԱԽ-ն  եկեղեցու  ներսում  և  տարածքում  շաբաթօրյակների  իրականացման  նպատակով  հայտարարություններ  էր  պատրաստել  ու  տարածել  ողջ  համայնքում,  այնուհետև  համայնքի  բնակիչների, կամավորների  հետ  ակտիվորեն  մասնակցել  շաբաթօրյակներին, տարածքի  հարթեցման  աշխատանքներին:

ԾԽ-ի  աշխատանքային  պլան

Արտադասարանական  մակարդակով`

  1. Աջակցում  է  միջոցառումների`  ներդպրոցական օլիմպիադաների, տոնական  միջոցառումների, մրցույթների  կազմակերպմանը:
  2. Բացահայտում  է  աշակերտ-աշակերտ, աշակերտ-ուսուցիչ  կոնֆլիկտները  և  աջակցում  այդ  կոնֆլիկտների  հաղթահարմանը:
  3. Աջակցում  է  շնորհալի  երեխաների  բացահայտման  գործընթացին, մշակում  խրախուսման  մեխանիզմներ/ պարգևատրումներ, զեղչերով  ծառայություններից  օգտվելու  հնարավորություններ  և  այլն/:

Արտադպրոցական  մակարդակով`

1. Մասնակցում  է  միջդպրոցական,  մարզային, հանրապետական                                           օլիմպիադաների, մշակութային, սպորտային  միջոցառումների                                           կազմակերպմանը:

2. Աջակցում  է  ազգային  տոների, համայնքային  ակցիաների,                                                  շաբաթօրյակների  կազմակերպման  և  անցկացման                                                                գործընթացներին:

3. Ամրապնդում  է  ծնողների  և  հաստատության  միջև  կապերը,                                             մանկավարժական  կոլեկտիվի  և  ծնողների  կողմից  երեխաների                                       դաստիարակության  հարցում  ձևավորում  միասնական                                                         պահանջներ:

4. Ծնողներին  ներգրավում  է  սովորողների  արտադպրոցական  և                                          արտադասարանական  դաստիարակչական  աշխատանքներում:

5. Օգնում  է  հաստատությանը  սովորողների  հիմնական                                                            պարտադիր  կրթությունն  իրականացնելու  հարցում:

6. Մասնակցում  է  սովորողների  ուսուցման  և  դաստիարակության                                        համար  անհրաժեշտ  պայմանների  ստեղծմանը, աջակցում                                                  հաստատության  ուսումնանյութական  բազայի  հարստացմանը`                                      այդ  գործում  ներգրավելով  հովանավորների:

7. Մասնակցում  է  ծնողազուրկ  և  սոցիալապես  անապահով                                                     երեխաներին  նյութական  օգնություն  ցույց  տալու  գործին:

8. Աջակցում  է  արձակուրդների  ժամանակ  սովորողների  կոլեկտիվ                                      հանգստի, ժամանցի  կազմակերպմանը:

9. Ապահովում  է  երեխայի  իրավունքների  պաշտպանությունը                                                հաստատություններում:

10. Ծնողներին  ապահովում  է  տեղեկատվությամբ, կազմակերպում                                       սեմինարներ, խորհրդատվություններ: